EstatutsEstatuts

ESTATUTS:

(Botó dret del ratolí -> Veure Imatge  per engrandir)

 

 

 

 

D'acord amb l'article 5 dels Estatuts, les finalitats de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona són els següents:

5.1 La realització d'activitats d'assessorament en el diagnòstic i la planificació urbana, la gestió, la realització i el seguiment de projectes, la recerca, l'educació, la formació, la promoció i la divulgació de les funcions dels sistemes urbans en el procés cap a la sostenibilitat en l'era de la informació.

5.2 Desenvolupar les activitats esmentades per abordar els dos grans reptes que les ciutats tenen en aquest principi de segle: la sostenibilitat i l'entrada en la nova era de la informació i que donen lloc a models de ciutat sostenible i ciutat del coneixement.

5.3 La formulació de conceptes, instruments i metodologies de caràcter tècnic, econòmic, legal, d'informació, etc., que ajudin a repensar les ciutats i el seu entorn en clau de sostenibilitat i de ciutat del coneixement. En aquest sentit l'Agència inclourà l'Ecologia Urbana com a disciplina d'anàlisi i planificació urbana i desenvoluparà models i indicadors urbans per a ciutats més sostenibles, així com eines per al diagnòstic i el seguiment dels models de gestió urbans.

5.4 Fomentar la recerca aplicada i el desenvolupament tecnològic en les tecnologies pròpies dels àmbits de treball de l'Agència que permetin esbrinar determinades regularitats del funcionament dels sistemes urbans que ajudin a augmentar la capacitat d'anticipació de les ciutats davant les incerteses que l'entorn projecta a causa de l'impacte actual i que, alhora, els assentaments urbans projecten sobre ell. Els aspectes urbanístics i ambientals, els econòmics i els socials constituiran el centre de la investigació.

5.5 Contribuir a la millora en la modernització de l'administració pública i la competitivitat de les empreses mitjançant el suport, la generació i desenvolupament de tecnologia, així com la seva difusió i transferència, en particular cap tecnologies i serveis per als quals no existeixi una oferta que doni resposta a la demanda existent.

6.5 Fomentar la cooperació en la transferència de resultats de R+D entre centres d'investigació i altres institucions.

7.5 Promoure la convergència d'iniciatives universitàries, de l'empresa privada i de l'administració per al desenvolupament dels assentaments urbans en clau de sostenibilitat i millora de la qualitat de vida. Impulsar els compromisos de col·laboració entre tots ells.

5.8 Promoure accions conduents al desenvolupament d'estratègies de desenvolupament urbà basades més en la informació i el coneixement i menys en el consum de recursos.

9.5 Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat que impulsa la Diputació de Barcelona.

10.05 Donar suport i assistència de forma específica als processos de planificació i desenvolupament sostenible en àrees de característiques geogràfiques, territorials i socioeconòmiques diferenciades dels municipis i comarques de Barcelona.

11.05 Proposar i redactar plans i programes de Gestió, en especial els relacionats amb els vectors ambientals.

12.5 Promoure l'intercanvi d'experiències sobre el funcionament de diferents models de gestió urbans mitjançant la realització de programes formatius, educatius, campanyes ambientals, publicacions, congressos, exposicions, etc.

13.05 Potenciar entre els municipis que estan en l'àmbit de les administracions consorciades el model de ciutat mediterrània, compacta i diversa, en portadors d'informació eficient en el consum de recursos i cohesionada socialment, que fonamenta la seva estratègia competitiva en la informació, el coneixement i la qualitat, com un dels models de ciutat més sostenible. Projectar internacionalment aquest model, així com entre la ciutadania.

14.5 Ser un centre d'assessorament i mediació en aquells aspectes relacionats amb el funcionament de la ciutat, en els aspectes mediambientals, econòmic i social. De manera complementària pretén ser una entitat que impulsi la participació i el diàleg entre els actors urbans en els processos lligats, entre altres, a les Agendes Locals 21.

15.05 Ser un centre de referència europeu a nivell nacional i internacional per al desenvolupament de les accions esmentades al punt 5.1 i com a subministrador d'informació urbana i com a punt d'intercanvi d'experiències de transformació de la ciutat. En aquest sentit l'Agència podria recolzar els treballs de la "Xarxa de Xarxes de Desenvolupament Local Sostenible" d'àmbit espanyol i els dedicats a l'intercanvi d'experiències de la xarxa europea de ciutats que caminen cap a la sostenibilitat, en especial les que es promoguin en el si de la xarxa de pobles i ciutats a Catalunya.

16.05 Desenvolupar projectes de cooperació i co-desenvolupament per impulsar els processos cap a la sostenibilitat global.

17.5 Difondre i contribuir a la difusió dels treballs i investigacions desenvolupats per ella mateixa o d'altres que s'emmarquin en les finalitats del Consorci. 

 Cómo llegar