La conca mediterrània aposta per la gestió dels biorresidus

Nota de prensa

La conca mediterrània aposta per la gestió dels biorresidus

19/05/2016

El projecte europeu SCOW ha impulsat la implantació de sistemes efectius de recollida selectiva de residus orgànics i la construcció de noves plantes de compostatge en sis països de la conca mediterrània. Gràcies a això, diversos territoris es beneficien ja d'un compost d'alta qualitat que millora les condicions dels seus sòls, tancant així el cicle de la matèria orgànica

 

Al gener de 2013 s'iniciaba el projecte europeu SCOW  (Selective Collection of the Organic Waste in Tourist Areas and Valorisation in Small-Scale Composting Plants) que  ha finalitzat a principis d'aquest 2016.  El projecte, la traducció del qual seria "Recollida Selectiva de Residus Orgànics en Àrees Turístiques i valorització en plantes de compostatge de petita escala", ha estat coordinat per l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona i ha comptat amb 8 socis provinents de països de la conca mediterrània, concretament d'Espanya, França, Itàlia, Malta, Israel i Palestina. El projecte s'inscribia en el Programa ENPI CBC Med que té com a objectiu reforçar la cooperació entre la Unió Europea i els països situats a la conca del Mediterrani. 

 

L'objectiu del projecte era que els països partincipants implantessin a determinades zones del seu territori una recollida de residus orgànics que permetés el reciclatge d'aquests mitjançant una solució de baix cost i tècnicament simple, però d'alta qualitat. Per assolir aquest objectiu, el projecte va definir un sistema de gestió de la matèria orgànica innovador i sostenible i la construcció de plantes de compostatge de petita escala distribuïdes de forma descentralitzada al territori. Aquestes plantes havien d'estar apropo dels llocs de generació dels residus orgànics i de les zones en les que a posteriori es pogués utilitzar el compost obtingut a través del reciclatge dels mateixos. Les zones escollides eren àreees turístiques amb activitat agrícola.  

 

Les principales línies d'acció van ser les següents: 

·         L'obtenció de residus orgànics d'alta qualitat gràcies a la separació en origen.

·         La posada en marxa de sistema de recollida efectius i personalitzats, atenent a l'idiosincràsia i costums de cada territori. 

·         La construcció d'instal·lacions de compostatge descentralitzades i de petita escala.

·         L'obtenció de compost de qualitat i la seva posterior aplicació a conreus, horts i jardins. 

·         Potenciació de la conscienciació, la formació i la transferència de know-how.

 

Així, en els països participants s'han implementat diferents models de gestió de biorresidus que inclouen, per una banda, sistemes de recollida en els que destaca la promoció del sistema Porta a Porta i, per un altre, sistemes de tractament d'aquests residus, amb la creació de 14 petites instal·lacions de compostatge que acabaran d'estar totes a ple rendiment al llarg d'aquest any. 

 

El procés de treball ha estat el següent: 

1.       Estudi del territori

2.       Selecció de la localització / disseny del model pertinent

3.       Compromís d'agents relacionats

4.       Construcció de plantes de compostatge

5.       Introducció de la recollida de residus orgànics 

6.       Operativa del model i monitorització del mateix 

 

Les 14 plantes de compostatge construides gràcies al projecte SCOW tenen la capacitat de gestionar un total de 8.200 tones de residus orgànics a l'any que, quan estiguin plenament operatives al llarg de 2016, produiran 2.300 tones anuals de compost de qualitat que podrà ser utilitzat en agricultura i jardineria. 

 

 

Els problemes de les terres de conreu als països mediterranis 

 

Aquestes actuacions aconsegueixen tancar el cicle de la matèria orgànica, quelcom realment important en els països mediterranis donat que tradicionalment presenten dèficit de carboni orgànic als seus sòls. Tenen problemes d'erosió i desertificació. La fertilitat és baixa i es perde terra disponible per a conreus. L'ús de fertilitzants químics i pesticides està molt estès. Els abocadors suposen un important impacte ambiental: biogàs, lixiviats, ocupació del sòl. Els residus orgànics que van a parar l'abocador generen metà, que té un gran impacte en el canvi climàtic. A més, la matèria orgànica, en barrejar-se amb d'altres fraccions, "embruta" els materials i condiciona i dificulta el seu reciclat. 

 

Per tot això, una bona gestió dels residus orgànics en origen és de capital importància. A més, contribueix a la creació de nova activitat econòmica al voltant d'aquesta recollida i tractament de biorresidus. 

 

 

Països i socis participants

 

·         Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona (soci líder) (Espanya - Catalunya) 

·         Development Agency Gal Genovese (Itàlia)

·         Local Government Association (Malta)

·         House of Water and Environment (Palestina)

·         Upper Galilee Regional Council (Israel)

·         MIGAL – Galilee Research Institute (Israel)

·         SYVADEC (SIRET) – (França – Còrsega)

·         Environment Park SpA (Itàlia)

 

També han participat altres ens associats, com ara l'Agència de Residus de Catalunya i ACR+.

 

El projecte ha comptat amb un pressupost de 4.970.000 euros. El 90 % d'aquest total ha estat finançat per la Unió Europea a través  de l'ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument).

 

 

Xifres destacades del projecte

 

Capacitat de tractament de les plantes construïdes 

8.200 tones/any

Municipis implicats en la implantació del projecte 50
Ciutadans/es implicats en la recollida selectiva  17.719
Grans productors (hotels, restaurants, centres educatius, etc.) implicats en la recollida selectiva  601
Agricultors implicats en la gestió de les plantes i/o ús del compost generat   61
Sessions de formació realitzades  94
Persones informades en activitats de comunicació i campanyes  29.269
Convenis signats per a desenvolupar el model i assegurar la seva continuïtat  90
País  Tipus de recollida  Sistema de tractament Quantitat prevista de biorresidus tractats  (t/a) Quantitat anual previesta de compost generat  (t/a)
Espanya (Catalunya) Porta a Porta 1 planta de sils estàtica airejada 750 112
Itàlia (Ligúria) Porta a Porta / entrega directa 3 compostadors electromecànics + 183 compostadors comunitaris + 150 mòduls per a centres d'agroturisme  375 75
Malta Porta a Porta 1 compostador electromecànic 120 30
Palestina (West Bank) Porta a Porta + contenidors 2 plantes de piles voltejades obertes 750 + 1000 i 90 + 700 

1000 + 400

Israel (Upper Galilee) Porta a Porta + contenidors 6 compostadors electromecànics de model propi 1200 600
França (Còrsega) Porta a Porta / entrega directa 1 compostador electromecànic+ 600 móduls de compostatge per a activitats econòmiques 245 75

 

 

Més informació:  http://www.biowaste-scow.eu

 

 

Principals “outputs”:

 

A.      Base de dades de bones pràctiques  http://www.biowaste-scow.eu/Output-4.2-1

B.      Guies i protocols per a la definició d'un model  http://www.biowaste-scow.eu/Project-Reports

C.      Manual de gestió d'instal·lacions de compostatge de petita escala  http://www.biowaste-scow.eu/Handbook-of-facility-management

D.      Manual sobre marketing de compost hhttp://www.biowaste-scow.eu/Handbook-for-Compost-marketing

E.       Materials educatius i de comunicació  http://www.biowaste-scow.eu/WP2-Communication-members

F.       Protocols per a desenvolupar campanyes i formació de personal de recollida. Protocols per a la formació dels gestors de les instal·lacions. Protocols per a l'ús de compostadors modulars http://www.biowaste-scow.eu/Project-Reports

G.      Recomanacions sobre polítiques: Manifesto per a una adequada gestió dels residus alimentaris a l'àrea mediterrània  http://www.biowaste-scow.eu/Manifesto-for-food-waste-managment

H.      Med Compost Network www.medcompost.net

I.        Webgis http://scowproject.envipark.com

J.        SCOW Website: www.biowaste-scow.eu

 

 

El Pallars Sobirà, pionera en la implantació del Porta a Porta a nivell de comarca

 

En el cas de Catalunya, el territori elegit per a la implantació dels principis del projecte SCOW ha estat la comarca del Pallars Sobirà, en la que s'ha implantat el servei de recollida Porta a Porta en els nuclis de fons de vall, construint-se una planta de compostatge de 750 t/a a la seva capital, Sort. Des del passat mes de març, el compost 100 % Pallars Sobirà és una realitat i se'n beneficien els sòls pallaresos. 

 

 

Un lloc de trobada per a una millor gestió dels recursos orgànics 

 

Un dels outputs més destacats del projecte és el llançament de la MedCompost Network, una  xarxa a escala mediterrània que impulsa la millor gestió dels residus orgànics. La xarxa té entre els seus objectius principals la promoció d'iniciatives pràctiques que millorin la gestió dels biorresidus; potenciar la comunicació i l'intercanvi entre els seus membres i proporcionar suport i transferència de coneixement als ens responsables de la gestió. La idea directriu és tancar el cicle de la matèria orgànica de forma sostenible tenint en compte els principis de l'economia circular. 

 

Més informació: http://www.medcompost.net