Anàlisi de detall de l'aplicació del Pla de Mobilitat al nucli històric de Vitòria

Propuesta de supermanzanas y de anillos viales de circunvalación

L'Agència ha desenvolupat el Pla de mobilitat de Vitòria. El projecte té com a objecte la concreció en el nucli històric del que estableix actitud de mobilitat, amb els següents apartats:

- Estudi de detall de l'àmbit del nucli històric (superilla)
Elements de control d'accés i regulació, càrrega i descàrrega, logística de l'últim quilòmetre, aparcament
Microsimulació de la mobilitat motoritzada a la superilla
Proposta de seccions de carrers adaptant les noves xarxes de mobilitat
Anàlisi de pendents i propostes per a la millora de la mobilitat
Indicadors d'impacte ambiental
Indicadors d'habitabilitat (accessibilitat, repartiment viari, soroll, qualitat de l'aire, accessibilitat simultània a serveis, etc.)
Propostes d'associades al mobiliari urbà i vegetació urbana. (Trasllat de parades d'autobús, augment de l'arbrat viari, incorporació de les noves tecnologies)
- Anàlisi d'escenaris
Fase 1 d'implementació (noves xarxes de mobilitat, nova gestió d'aparcament i de càrrega i descàrrega)
Fase 2 d'implementació (senders urbans i consolidació de l'espai públic)
- Anàlisi de l'activitat, en particular en planta baixa, i seguiment de la regeneració del teixit urbà
El proyecto tiene como objeto la concreción en el núcleo histórico de lo establecido en actitud de movilidad.

Anàlisi de detall de l'aplicació del Pla de Mobilitat al nucli històric de Vitòria

Ubicació:

Regió:

Estat: