Assessorament al FCB per millorar la gestió dels seus residus

Neteja de l'estadi

El projecte té com a objectiu establir les condicions per facilitar l'ambientalització de la gestió de residus i recursos del FCB. Per a això, s'ha procedit a inventariar la producció de residus i establir estratègies per implantar una gestió de recursos i de residus més eficient, prioritzant la prevenció, la reutilització i la recollida selectiva dels diferents fluxos residuals. Aquestes mesures afecten les instal·lacions, departaments, serveis administratius i serveis prestats per contractes externs. A través d'aquestes actuacions es pretén minimitzar la producció de la fracció Resta, facilitant la separació de les diferents fraccions en origen i portant-les a les destinacions més adequades per al seu reutilització o reciclatge. També s'analitzen i tipifiquen comportaments i hàbits implicats en el consum de recursos i la producció de residus, per establir estratègies de canvi orientades a potenciar un comportament més sostenible.

Línies d'actuació - Estratègies:

  1. Constituir una Comissió de Treball (ARC, FCB, BCNecologia).
  2. Diagnòstic de la situació i objectius a assolir, debatuts i establerts per la Comissió de Treball.
  3. Inventariar els processos, hàbits i costums relacionats amb els punts crítics per realitzar l'informe del Diagnòstic Inicial.
   a. Diagnosticar el consum de recursos. b. Inventariar la generació i la gestió de residus.

  4. Revisió dels punts forts i febles de les contractes de serveis pel que fa a la gestió de residus, pactar la seva modificació amb els implicats, nova redacció de les noves contractes.
  5. Establir la possibilitat d'incorporar estratègies de prevenció i reutilització.
  6. Establir la possibilitat d'introduir noves recollides selectives en els diferents espais i activitats del FCB.
  7. Establir un Pla d'Acció Ambiental amb els acords i recomanacions establerts.
  8. Programa de sensibilització i participació intern dels diversos nivells de l'entitat.
  9. Dissenyar programes de sensibilització i participació per als socis, espectadors i visitants del FCB.

Veure notícies sobre el projecte i el conveni de col·laboració a:

A través d'aquestes actuacions es pretén minimitzar la producció de la fracció Resta, facilitant la separació de les diferents fraccions en origen i portant-les a les destinacions més adequades per a la seva reutilització o reciclatge.

Assessorament al FCB per millorar la gestió dels seus residus

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Naiara Garriga

Agnès Rius