Assessorament tècnic i elaboració del programa de gestió de residus i neteja viària de Mataró, desenvolupament del Plec de Condicions Tècniques de la nova contracta

Detall d'un carrer de Mataró

La gestió de la neteja de les nostres ciutats i de la recollida de residus, la seva adequació a la demanda i necessitats reals, és tant o més estratègica que les pròpies infraestructures, que necessiten de l’aportació dels diferents materials en unes quantitats i qualitats determinades, per a les quals han estat dissenyades.

La neteja i gestió de residus exigeix una gestió de qualitat i aquesta sembla que ha de passar forçosament per accions de foment de la qualitat dels serveis, programes d'implantació d'autoavaluació i millora contínua, així com de programes d’educació i foment de la corresponsabilitat de l’administració, el ciutadà i l’empresa que efectua el servei.

La implantació del nou model de neteja i recollida de residus urbans ha de suposar un nou concepte de servei públic i introduir millores basades principalment en l'adaptació d'aquests serveis a les diferents necessitats de cada barri o carrer, la introducció d'una recollida específica per comerços, i l'aposta per la recollida selectiva i el reciclatge.

 

En aquest marc, l’Agència està realitzant un nou Programa de Gestió de Residus i Neteja Viària per a la ciutat que es concretarà en l’elaboració de les bases del Plec de Condicions Tècniques de la nova/es contracta/es per la qual es regiran aquests serveis.

 

Els treballs a realitzar per a l’execució d’aquest projecte es divideixen en les següents fases o etapes:

- Diagnosi de la situació actual

- Definició d’escenaris, avaluació ambiental i socioeconòmica

- Redacció del nou Programa de Gestió de Residus

- Redacció de les condicions de la nova contracta de neteja viària i recollida de residus

La implantació del nou model de neteja i recollida de residus urbans ha [...] d'introduir millores basades principalment en l'adaptació d'aquests serveis a les diferents necessitats de cada barri o carrer, [...].

Assessorament tècnic i elaboració del programa de gestió de residus i neteja viària de Mataró, desenvolupament del Plec de Condicions Tècniques de la nova contracta

Ubicació:

Regió:

Destinatari: 

Estat:

Equip
Equip de LOVIC:

Vicenç Garcés