Avaluació ambiental amb SIMUR del model actual de gestió de residus de Sant Just Desvern i de futurs models aplicables al municipi

Esquema del balanç sistema-entorn

Aquest estudi pretén abordar des d'un nou punt de vista la planificació de la gestió dels residus en l'àmbit local, de manera que les noves estratègies de futur es planifiquin de forma detallada. Aquesta planificació s'ha de basar en un procés de valoració i comparació dels resultats, tant de gestió com econòmics i ambientals per apostar per la millor opció i disposar d'un suport tècnic en les decisions.

En el cas de Sant Just Desvern, el municipi disposava anteriorment del sistema tradicional de recollida en contenidors, modificat el 2004 per un model d'illes de contenidors en àrees de vorera properes al ciutadà, i amb la introducció de més recollides comercials. Aquesta nova configuració ha incrementat els resultats de recollida selectiva fins arribar a uns nivells d'un 54% (2009), que es poden considerar uns dels més alts aconseguits a partir d'un sistema en contenidors.

Sant Just Desvern tenia interès a fer un nou pas endavant en els seus resultats amb la implantació d'un model de recollida porta a porta, que és el que obté uns millors resultats quant a captura de fraccions selectives i qualitat.

Per dur a terme l'anàlisi del nou model s'ha realitzat un disseny dels instruments tècnics del nou servei porta a porta i de la seva configuració (amb diversos escenaris). S'ha dut a terme una simulació exhaustiva, mitjançant el SIMUR (programari d'avaluació ambiental dels models de gestió), dels resultats del sistema actual i dels sistemes dissenyats, per determinar els resultants de gestió, així com els beneficis ambientals.

Aquesta anàlisi ha de permetre demostrar la viabilitat de la introducció d'aquest nou model i les seves bondats ambientals, comparant-lo amb les dades obtingudes de la simulació de l'escenari actual de gestió.

Aquesta planificació s'ha de basar en un procés de valoració i comparació dels resultats tant de gestió com econòmics i ambientals per apostar per la millor opció i disposar d'un suport tècnic en la presa de decisions.

Avaluació ambiental amb SIMUR del model actual de gestió de residus de Sant Just Desvern i de futurs models aplicables al municipi

Regió:

Estat:

Equip