Avaluació ambiental de la gestió dels residus municipals de Sant Boi de Llobregat

Mapa de barris de Sant Boi de Llobregat

Projecte de Fi de Carrera de Ciències Ambientals.

L'objectiu principal és l'anàlisi ambiental mitjançant l'eina de modelització SIMUR que permet obtenir balanços de massa, energètics, d'emissions i econòmics de la gestió dels residus municipals en tot el seu cicle de vida, des de la generació fins al destí final.

En segon terme s'ha realitzat una investigació metodològica per poder relacionar els resultats dels càlculs dels diferents balanços amb les característiques morfològiques i socioeconòmiques de la ciutat i així poder obtenir resultats d'eficiència dels sistemes de recollida de càrrega lateral i posterior, així com aprofundir en el coneixement de les diferències entre ambdós sistemes de recollida de residus.

  • Calcular el balanç de massa, balanç energètic, balanç d'emissions i balanç econòmic diferenciat per a cada sistema de recollida i fracció de residus.
  • Detectar les diferències d'eficiència entre els diferents sistemes de recollida d'una mateixa fracció de residus, fent èmfasi en les diferències entre els sistemes de recollida lateral i posterior de la fracció Resta.
  • Observar la influència dels teixits sobre els diferents circuits de recollida de la fracció Resta d'un mateix sistema de recollida.
  • Establir una comparativa entre les eficiències energètiques empíriques i les diferents variables que exerceixen una influència sobre els sistemes de recollida de la fracció Resta.
  • Detectar els punts forts i febles de cada sistema i plantejar propostes de millora.
L'eina de modelització SIMUR permet obtenir balanços de massa, energètics, d'emissions i econòmics de la gestió dels residus municipals en tot el seu cicle de vida, des de la generació fins al destí final.

Avaluació ambiental de la gestió dels residus municipals de Sant Boi de Llobregat

Regió:

Estat:

Equip

Irene Pérez