Calculadora per a la prevenció de residus

Composició dels residus municipals

Un dels aspectes clau a considerar en l'elaboració dels plans locals de prevenció de residus és l'establiment dels potencials i objectius de prevenció derivats de les actuacions planificades. En aquest punt es detecta la necessitat d'introduir una terminologia i metodologia comuna i consensuada de càlcul, així com una base de dades de suport de referència, per tal d'avançar conjuntament cap a una millor definició de la prevenció en l'àmbit local i, a la vegada, fer comparables les diferents estratègies locals.

El projecte ha desenvolupat el següent material:

    1. Guia metodològica del càlcul de potencials i objectius de prevenció: inclou recomanacions sobre la realització del diagnòstic del pla per obtenir certs paràmetres o dades base utilitzats en el càlcul de potencials i posteriorment, dels objectius; determina el mètode o fórmula de càlcul per establir els potencials i els objectius de reducció esperats; recopila les dades de les diferents actuacions quantificables extretes d'altres experiències i/o estudis (potencial, objectius, participació); defineix els criteris de valoració dels impactes qualitatius de reducció, i defineix els indicadors de resultat necessaris en la fase de seguiment per calcular les tones reals estalviades i indicacions metodològiques per obtenir els seus valors.

    2. Eina de càlcul (amb suport Excel): estableix les variables o dades de base (entrada de dades municipals) de les diferents actuacions, els factors de reducció de residus de referència segons tipologia d'actuació per flux residual, les fórmules que vinculen les variables de base amb els factors de reducció i mostra les quantitats de residus no generats.

    A més, ofereix una taula resum amb els sumatoris de les reduccions per fluxos residuals i estableix les fórmules de càlcul per determinar l'estalvi econòmic de la prevenció de residus en base a la gestió de cada municipi i de la informació entrada (costos i ingressos municipals) .
La "Guia metodològica del càlcul de potencials i objectius de prevenció" recopila les dades de les diferents actuacions quantificables extretes d'altres experiències i/o estudis (potencial, objectius, participació).

Calculadora per a la prevenció de residus

Regió:

Estat:

Equip