Campanya d'implementació de la recollida selectiva de fracció orgànica a Mataró

"Jo ja reciclo la matèria orgànica, i tu?"

Campanya d'educació i comunicació ambiental per a l'inici d'una nova recollida selectiva, la de la fracció orgànica.

 

Els objectius específics de la campanya són:

1. Implantar la recollida selectiva de la brossa orgànica a tot el municipi.

2. Informar i sensibilitzar a tots els agents socials i a la població en general de la importància de separar la brossa orgànica en origen.

3. Augmentar la participació en les recollides selectives actuals (paper, vidre i envasos lleugers) i de la deixalleria.

4. Reforçar les recollides comercials existents

 

Durant les campanyes es realitzen activitats i es convida a participar a veïns, escoles, entitats i comerços.

Informar i sensibilitzar [...] de la importància de separar la brossa orgànica en origen.

Campanya d'implementació de la recollida selectiva de fracció orgànica a Mataró

Ubicació:

Regió:

Destinatari: 

Estat:

Equip

Irene Luna