CAT-Med: Change Mediterranian Metropolis Around Time


Reunió dels agents implicats en el projecte

CAT-MED (Change Mediterranean Metropolis Around Time) és un projecte europeu MED que té com a objectiu limitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GHG) mitjançant la identificació de solucions pràctiques a les dinàmiques de les ciutats per disminuir l'impacte urbà, a través d'estratègies compartides per les 11 ciutats participants, de Espanya, França, Itàlia i Grècia.En primer lloc es va treballar en la identificació i quantificació d'objectius comuns mitjançant indicadors, calculats mitjançant un SIG transnacional específic per al projecte i per als que es van establir uns valors òptims, entesos com a objectius de convergència per a les ciutats participants.En segon lloc cada ciutat va treballar sobre un projecte pilot d'ecobarri, amb els criteris definits pels indicadors.

L'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona ha participat en el projecte com a partner, tant en la definició dels indicadors i dels seus valors òptims, molts dels quals com la compacitat o la complexitat havien estat desenvolupats i testats prèviament per l'Agència en altres contextos urbans, com en la proposta d'ecobarri: el Sector de Llevant de Figueres. En ell s'han treballat aspectes com l'eficiència i l'autosuficiència energètica, la mobilitat sostenible o la cohesió social.

L'objectiu és limitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GHG) mitjançant la identificació de solucions pràctiques a les dinàmiques de les ciutats per disminuir l'impacte urbà

CAT-Med: Change Mediterranian Metropolis Around Time

Regió: