Desenvolupament de recursos metodològics i instrumentals per elaborar l'Estratègia Local de Canvi Climàtic

Desenvolupament de recursos metodològics i instrumentals per elaborar l'Estratègia Local de Canvi Climàtic

Aquest aplicatiu es va realitzar gràcies a la subvenció atorgada per la Fundació Biodiversitat el 2009. L'objecte va ser definir un marc conceptual, amb metodologies i instruments nous que permetés endinsar-se en l'estudi de la complexitat dels sistemes urbans, del seu funcionament, per desenvolupar propostes que acabin suposant una reducció en les emissions dels gasos d'efecte hivernacle i establir l'estratègia de lluita contra el canvi climàtic.

Aquesta eina serveix per realitzar el diagnòstic de les emissions de GEH, generar diversos escenaris -un d'ells el tendencial si no es realitzen accions- i un altre, o diversos, amb l'aplicació d'accions de reducció en els diferents sectors prèviament analitzats, primant la adopció de criteris comuns per elaborar el pla d'acció per a la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, l'aplicatiu és ampli, ja que cobreix l'espectre d'emissions de la majoria de sectors a excepció de l'industrial, de manera que puguin establir objectius de reducció, valorant l'impacte de determinades polítiques i, sobretot, facilitant un ordre de magnitud des del qual és possible construir polítiques de lluita contra el canvi climàtic.

Document:

A4 148 pàgines

A4 168 pàgines

Aplicatiu CD

L'objecte va ser definir un marc conceptual, amb metodologies i instruments nous que permetés endinsar-se en l'estudi de la complexitat dels sistemes urbans

Desenvolupament de recursos metodològics i instrumentals per elaborar l'Estratègia Local de Canvi Climàtic

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Arua Ibrahim

Sofia Nadime

Miguel Ángel Pérez

Pau Santacana