Estudi per a l'aplicació del panell d'indicadors de sostenibilitat urbana a Bilbao

Avaluació final

El document té com a objectiu aportar una completa descripció i avaluació de la situació actual i de les tendències en matèria de sostenibilitat urbana a la ciutat de Bilbao. La metodologia està basada en indicadors i aborda els grans àmbits implicats en la consecució d'un model de ciutat sostenible des d'una visió ecosistèmica: ocupació del sòl, espai públic i habitabilitat, mobilitat i serveis, complexitat urbana, metabolisme urbà, espais verds i biodiversitat urbana i cohesió social.

 

Els 48 indicadors utilitzats avaluen la situació actual de Bilbao (2.012) i dos escenaris futurs; un escenari futur tendencial i un escenari millorat que suposen un augment de la població, la integració dels principals projectes de regeneració urbana i l'aplicació de diferents projectes en curs.

 

Cada indicador s'acompanya d'una fitxa on s'analitza, a nivell urbà i de forma detallada (barris), el grau de sostenibilitat urbana d'acord amb uns paràmetres mínims i desitjables.

 

Els resultats de la diagnosi són adequats (qualificació C-suficient-). Els àmbits a millorar són: espais verds i biodiversitat urbana i cohesió social. L'anàlisi dels escenaris futurs permetrà veure la tendència de Bilbao per als propers anys.

El document té com a objectiu aportar una completa descripció i avaluació de la situació actual i de les tendències en matèria de sostenibilitat urbana a la ciutat de Bilbao

Estudi per a l'aplicació del panell d'indicadors de sostenibilitat urbana a Bilbao

Ubicació:

Regió:

Destinatari: 

Estat:

 

Equip
Equip de BCNecologia:

Salvador Rueda (Direcció)

Berta Cormenzana (Coordinació)

Elisabet López

Jordi Abadal

Jesús Pla

Ferran Sanchis

Cristina Cosma

Cristian Gesell

Cynthia Echave

David Andrés

Marta Blanco

Manuel García

Mercedes Vidal

Moisès Morató

Norma Rey

 
Equip de l'Ajuntament de Bilbao:

Mauro José Valdivielso (Direcció institucional)

Susana Ruiz (Direcció institucional)