Estudi metodològic de l'aplicació d'eines SIG a la gestió de residus: el sistema de recollida de contenidors de superfície


Ubicació del contenidor a la via pública

La finalitat d'aquest treball ha estat proporcionar una sèrie d'indicadors que, aplicats en un entorn SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica), siguin una eina d'avaluació i de presa de decisions per escollir el sistema de recollida de residus  tenint en compte els seus impactes, la seva eficiència i la tipologia de teixits on es troben implantats.

A través de l'aplicació de diverses metodologies i eines SIG, entre les quals cal destacar l'anàlisi de camins mínims, s'han aconseguit desenvolupar dues tipologies d'indicadors: de servei i d'impacte ambiental.

Els indicadors de servei avaluen les característiques i la qualitat del servei de recollida que s'està oferint als ciutadans, mentre que els indicadors d'impacte intenten comptabilitzar la presència dels punts de recollida en contenidors en l'espai públic.

 

Indicadors de la categoria de servei:

- Accessibilitat

- Dotació

- Capacitat

 

Indicadors d'impacte ambiental:

- Impacte visual

- Impacte sobre la mobilitat del vianant

- Eficiència energètica

 

Un cop elaborats, aquests indicadors han de ser aplicats i validats en diversos teixits de característiques morfològiques diferents. D'aquesta manera es dota de valor afegit al projecte ja que es pot comprovar l'aplicabilitat dels indicadors en diversos teixits i també caracteritzar i avaluar el sistema de recollida implantat en cinc models de teixits urbans diferents (illa aïllada, illes obertes, mixt, casc antic i urbanització).

Estudi metodològic de l'aplicació d'eines SIG a la gestió de residus: el sistema de recollida de contenidors de superfície

Estat:

Equip