Gestió sostenible de la demanda d'aigua a la RMB

Esquema general de gestió de l'aigua

L'objectiu d'aquest projecte és proposar les mesures encaminades a la solució del dèficit d'aigua potable a l'AMB sobre la base d'una hipòtesi realista que tingui en compte el canvi climàtic, en un marc de sostenibilitat.

S'ha elaborat una hipòtesi realista i prou argumentada sobre les causes i característiques del dèficit, en un escenari que tingui en compte els efectes del canvi climàtic.

S'han identificat el tipus de solució que pot resultar més adequat en correspondència amb la hipòtesi elaborada, a fi d'assegurar l'estabilitat en el subministrament d'aigua i l'adaptació al canvi climàtic.

S'han realitzat les investigacions hidrològiques, topogràfiques, econòmiques i logístiques necessàries per dissenyar les infraestructures hidràuliques.

S'han elaborat les alternatives de solució i comparar-les, argumentant prou els seus aspectes positius i negatius.

Per assolir aquests objectius, s'han estudiat diversos documents elaborats per experts en "canvi climàtic", ha realitzat un estudi hidrològic adequat als esmentats objectius, s'ha elaborat una hipòtesi de treball i s'han estudiat diverses solucions hidràuliques basades en aquesta hipòtesi, desenvolupant seva els seus principals aspectes tècnics, econòmics i ambientals.

S'han identificat el tipus de solució que pot resultar més adequat en correspondència amb la hipòtesi elaborada, a fi d'assegurar l'estabilitat en el subministrament d'aigua i l'adaptació al canvi climàtic.

Gestió sostenible de la demanda d'aigua a la RMB

Regió:

Estat: