Implantació d'una recollida separada de qualitat de la fracció orgànica dels residus urbans

Àrea de compostatge comunitari a la Mancomunitat d'Irati

El projecte, que ha comptat amb el suport de la Fundación Biodiversidad, ha tingut com a principal objectiu estudiar la viabilitat, tant tècnica com econòmica i social, de la implantació de la recollida selectiva de residus orgànics a la Mancomunitat d'Irati, a Navarra. El propòsit era aprofitar els recursos continguts en aquests residus mitjançant el reciclat; minimitzant, per tant, les necessitats d'abocador i l'impacte mediambiental, el que contribueix en la lluita contra el canvi climàtic. 

 

Per a realitzar l'estudi s'ha portat a terme, en primer lloc, un anàlisi detallat de la situació inicial. En segon lloc, s'han plantejat els escenaris, criteris i s'han definit els objectius. Posteriorment s'ha seleccionat i desenvolupat l'escenari òptim, definint territorialment el model escollit, analitzant els resultats previstos i fent detallats balanços econòmics i ambientals. Així mateix, s'ha fet una proposta d'implantació, definint les seves fases, el calendari d'activitats de comunicació i conscienciació (prèvies, durant i posteriors a la implantació). Per últim, s'està elaborant una proposta tècnica per al desenvolupament del marc normatiu regional.

 

Es busca fomentar la recollida separada de la fracció orgànica dels residus urbans apostant per sistemes que permetin una elevada captació amb baixos nivells d'impropis. L'impuls del compostatge domèstic i comunitari és un altre dels objectius del projecte, de manera que pugui obtenir-se un compost de qualitat que substitueixi l'ús de fertilitzants químics en agricultura a la vegada que s'incorpora carboni orgànic al terra. El compostatge agrícola a petita escala també es fomentarà quan existeixin llargues distàncies de transport fins a les plantes existents. 

 

Amb tot això s'aconseguirà també reduir la quantitat de residus orgànics no estabilitzats que són dipositats a l'abocador i, per tant, una reducció del metà i de l'impacte sobre l'escalfament global que porta associat. Aquestes actuacions comporten la creació de llocs de treball verds, tant per a la recollida com per al tractament dels esmentats residus i la conscienciació de la població de la necessitat de canviar cap a estils de vida més sostenibles. 

 

 

El propòsit era aprofitar els recursos continguts en aquests residus mitjançant el reciclat; minimitzant, per tant, les necessitats d'abocador i l'impacte ambiental, el que contribueix en la lluita contra el canvi climàtic

Implantació d'una recollida separada de qualitat de la fracció orgànica dels residus urbans

Regió: