Mapa d'instal·lacions esportives. Assessorament i suport tècnic

Creació, sobre un Sistema d'Informació Geogràfica, del mapa d'instal·lacions esportives a la ciutat, amb la construcció d'una base de dades territorials amb totes aquelles variables que incideixen en les característiques i l'ús d'aquest tipus d'equipaments.

El sistema ha permès obtenir el mapa actual, així com la creació d'escenaris de futur. Amb aquesta finalitat, s'han integrat les variables necessàries, els útils informàtics d'anàlisi i els indicadors de seguiment.

La base de dades associada inclou els atributs necessaris per tal d'analitzar els equipaments esportius sota diferents criteris de classificació: segons característiques generals, segons tipologies, segons titularitat, segons règim d'accés, o d'altres.

 

 

El sistema ha permès obtenir el mapa actual d'instal·lacions, i també la creació d'escenaris de futur.

Mapa d'instal·lacions esportives. Assessorament i suport tècnic

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip