Metodologia per a l'elaboració de plans de mobilitat sostenible

El concepte de mobilitat sostenible sorgeix com a resposta als impactes socials, econòmics i ambientals derivats de l'ús intensiu dels vehicles de motor. El vehicle privat és el mitjà de transport que més sòl ocupa, més combustible consumeix i més externalitats genera (accidents, contaminació, soroll, intrusió visual, congestió, etc.).En l'àmbit urbà és on es concreta la xarxa de carrers i la seva regulació, la distribució de secció entre calçades, l'aparcament i l'espai per a vianants, en definitiva, la forma i característiques de l'espai públic destinat als fluxos de transport. La solució als problemes de mobilitat urbana passa pel canvi modal cap a mitjans de transport més sostenibles i no vindrà només de la promoció i millora dels altres modes, sinó que cal aplicar mesures de contenció i restricció en l'ús del cotxe.Aquest document proposa una sèrie de coneixements, mètodes i tècniques que revolucionen la forma d'entendre la mobilitat en els municipis. Es proposa avaluar la sostenibilitat del model actual establint unes tècniques i un conjunt d'indicadors capaços de valorar-la. A més s'estableix un nou model d'entendre l'espai públic i la mobilitat, basat en el concepte de Supermançana, que serveix tant d'escenari final, com d'eina catalitzadora per al canvi.

Es proposa avaluar la sostenibilitat del model actual establint unes tècniques i un conjunt d'indicadors capaços de valorar-la.

Metodologia per a l'elaboració de plans de mobilitat sostenible

Estat: