Mobilitat escolar i altres serveis discrecionals de Vitòria-Gasteiz

Xarxa global de camins escolars

Vitòria-Gasteiz treballa per aconseguir un model urbà sostenible. A partir del Pla de Mobilitat Sostenible i Espai Urbà, incorpora una proposta de reorganització d'acord amb les Supermançanes que comporta canvis en les xarxes de mobilitat, un increment d'oferta de transport públic, l'ampliació de la xarxa de carrils bici o de la xarxa vianants i les millores en els espais destinats al vianant.

En aquest context s'emmarca l'estudi sobre el transport discrecional, emfatitzant el transport escolar, molt rellevant en la dinàmica dels desplaçaments diaris, cap i des dels centres educatius. Els escolars requereixen mesures especials per garantir la seva seguretat, per això s'analitza l'accessibilitat de cada centre i es proposen millores individualitzades. Es proposa una xarxa de camins escolars perquè els alumnes es desplacin a peu. Es potencia la xarxa de bicicarril proposant major seguretat en els seus trajectes, incrementant els punts de préstec en les proximitats dels centres i augmentant els aparcabicis. Es reorganitza la xarxa de transport escolar seguint l'esquema de supermançanes, per fer més eficients els seus itineraris. Mentre no estiguin implantades les superilles, la proposta de nous recorreguts es limita a la canalització dels traçats per les vies bàsiques de circulació, conservant temporalment els actuals punts de recollida.

Es proposa una xarxa de camins escolars perquè els alumnes es desplacin a peu.

Mobilitat escolar i altres serveis discrecionals de Vitòria-Gasteiz

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Víctor Magdaleno

 
Equip de l'Ajuntament de Vitoria-Gasteiz:

Mónica Ibarrondo

Juan Carlos Escudero

Jesús Marcos

Jesús Mª Mesanza

Iñaki Sagardoy