Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de la ciutat de Mataró. Elaboració secció de prevenció lligada a la web municipal

Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de la ciutat de Mataró

L’Ajuntament de Mataró amb l’objectiu de potenciar la prevenció de residus al seu municipi, planificant les estratègies de futur per aconseguir sinèrgies entre actuacions i plantejant nous objectius de prevenció s’ha elaborat el seu Pla de Prevenció, seguint la metodologia proposada en la Guia per a l’elaboració de plans locals de prevenció de residus municipals realitzada per l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i l’Agència de Residus de Catalunya.

En aquest Pla s’han plantejat els següents objectius generals:

  • Fer arribar a la societat de forma clara el missatge de la prevenció i el consum responsable i consolidar les actuacions de prevenció dins de la gestió de residus municipals.
  • Incorporar en els hàbits de la vida quotidiana actuacions que fomentin el consum responsable i immaterial.
  • Incrementar la implicació i participació activa i compromesa dels diferents sectors socials en les decisions i actuacions relatives a la prevenció i aconseguir el compromís dels agents econòmics per avançar en la prevenció.
  • Promoure i reactivar les possibilitats de reutilització i preparació per a la reutilització.

Com ha objectiu quantitatiu es preveu aconseguir un 10% de prevenció de la generació per càpita respecte el 2006. Per arribar-hi s’han plantejat 7 àmbits temàtics, 5 dels quals classifiquen les actuacions en funció de la fracció residual objecte de les actuacions de prevenció: matèria orgànica, envasos lleugers, paper-cartró, vidre i altres. Els 2 àmbits temàtics restants corresponen a actuacions transversals.

Aquests 7 àmbits temàtics inclouen 17 línies estratègiques que es desenvolupen en un total de 43 actuacions.

S’ha elaborat el seu Pla de Prevenció, seguint la metodologia proposada en la Guia per a l’elaboració de plans locals de prevenció de residus municipals realitzada per l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i l’Agència de Residus de Catalunya.

Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de la ciutat de Mataró. Elaboració secció de prevenció lligada a la web municipal

Ubicació:

Regió:

Destinatari: 

Estat:

Equip