Redacció dels criteris i esquema d'ordenació del sector Llevant de Figueres

Ordenació de la proposta

L'actuació sobre el Sector de Llevant de Figueres pretén ser una experiència exemplar en el disseny de ecobarris a Catalunya.

Malgrat la seva proximitat al centre de Figueres, el barri presenta els símptomes típics dels teixits semi-urbans que han crescut d'esquena a la ciutat, amb escassa o nul·la planificació, forçat per la seva situació a l'altre costat de la via del tren. El barri es troba al costat d'altres àrees urbanes amb problemes de marginació social, i sobre la seva nova ordenació recaurà la responsabilitat d'aconseguir una integració satisfactòria, tant del nou barri com d'aquestes àrees confrontants, i fer-ho d'una manera sostenible i equilibrada.

El projecte proporciona respostes sostenibles en una doble escala: per solucionar els problemes específics del barri i alhora afrontar reptes i necessitats a nivell municipal. El projecte encara qüestions com l'ocupació del territori, la importància de l'espai públic o l'organització de la mobilitat en Supermançanes proposa solucions innovadores per a l'aparcament, propostes per reduir el consum d'aigua i energia i autoabastir amb recursos propis, una gestió més eficient dels residus, la valorització de la biodiversitat local, una provisió adequada d'equipaments i habitatge social, patrons de construcció sostenible, i fomenta la cohesió social i l'equilibri territorial, en activitats i serveis.

El projecte proporciona respostes sostenibles en una doble escala: per solucionar els problemes específics del barri i alhora afrontar reptes i necessitats a nivell municipal

Redacció dels criteris i esquema d'ordenació del sector Llevant de Figueres

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Alice Lancien

Laura Silva

 
Equip de l'ETSAV:

Albert Cuchí

Fabián López

Gerardo Wadel

Kim Arcas

Marina Casals

David Motos

 
Equip de l'Estudi d'Arquitectura Rafael de Cáceres:

Rafael de Cáceres

Xavier de Cáceres

Albert Aragall

Silvia Necchi

 
Equip de Nova Gestió:

Lluís Brau

Manuel Fernández

Andrea Fernández