EL URBANISMO ECOLÓGICO

Llibre: L'Urbanisme Ecològic

Aquest llibre és una peça més d'un engranatge que milers de científics, tècnics, polítics i ciutadans en general, intenten construir per redireccionar l'esdevenir de les nostres ciutats cap a escenaris menys incerts. És una peça més que pretén augmentar la nostra capacitat d'anticipació, incidint en els reptes principals que estan condicionant el futur i que ho van a condicionar encara més. Vol incidir, d'una banda, en la sostenibilitat urbana proposant un nou marc conceptual, metodològic i instrumental per a la construcció de models urbans més sostenibles i per l'altra, vol articular una nova estratègia per competir basada en la informació que desenvolupi, alhora , un nou model de ciutat del coneixement. Tots dos models urbans es necessiten i, de fet l'un sense l'altre no tenen futur, tal com s'argumenta en el primer capítol. L'un amb l'altre dóna lloc a les anomenades ciutats intel·ligents (Smart Cities) que conjuguen en un mateix model urbà el desenvolupament de ciutats més sostenibles en l'era de la informació.

Com deia, el llibre és una peça més per augmentar la nostra capacitat d'anticipació que inclou la concepció d'un nou model d'urbanisme que he qualificat d'ecològic i que ha anat madurant aquests darrers anys, en la mesura que ho feia el model urbà intencional de referència i la manera de parametritzar, amb un nou sistema d'indicadors (restrictors). L'urbanisme ecològic és l'urbanisme, al meu entendre, de les ciutats intel·ligents.

Un urbanisme que impulsa un nou model urbà de referència, que no és altre que el de la ciutat mediterrània, compacta i complexa, adaptat per abordar els reptes de la sostenibilitat en l'era de la informació.

Els indicadors constitueixen el protocol de mesura que ens avalua el grau de coincidència del teixit analitzat (teixit consolidat o de nova creació), al model urbà de referència.

El bagatge teòric conformat per l'urbanisme ecològic, un model urbà més sostenible i el sistema d'avaluació (d'indicadors), es perfilen com el fonament d'una nova certificació d'urbanisme amb criteris de sostenibilitat i de fet, està a punt de veure la llum una publicació que llançarà el Ministeri de Foment amb els treballs que, en aquesta matèria, ha realitzat l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona.

L'Ajuntament de Barcelona per la seva banda, està impulsant la creació d'un certificat d'urbanisme per a les Smart Cities. Un protocol de certificació batejat com City Protocol per Vicente Guallart, cap d'arquitectes de l'Ajuntament de Barcelona i que pretén ser universal. S'espera que el Protocol sigui adoptat per les ciutats del món, prèvia discussió del mateix. El Protocol de l'Agència d'Ecologia Urbana serà el document de base. El resultat final ja es veurà. El procés, en si mateix, ja val la pena per enriquidor.

Amb el City Protocol, es pretén, a més, impulsar l'economia de la innovació urbana fomentant la definició d'estàndards i el desenvolupament de tecnologies i solucions urbanes que fomenti l'eficiència en l'ús de recursos, la sostenibilitat ambiental i el progrés social i econòmic de les ciutats.

En relació al projecte d'ecobarri de Figueres, el llibre conté un conjunt de propostes innovadores, algunes d'elles instrumentals. El projecte ha estat elaborat per un extens equip que ha anat desgranant cadascuna de les seves parts en un procés de retroalimentació amb els criteris i els valors establerts per a cada un dels indicadors. El resultat és un projecte integral, coherent entre les seves parts i que no deixa en el tinter cap aspecte fonamental per a la conformació d'una barri que qualifiquem d'ecològic.

En el llibre, s'inclou l'avaluació o auditoria, del projecte amb el Protocol de l'urbanisme ecològic. Com s'esperava, el resultat de l'avaluació és excel · lent.

L'avaluació és, en si mateix, un altre aspecte innovador com ho és la proposta d'un nou enginy que ha de proporcionar el 100% de la climatització i l'aigua calenta sanitària amb energia solar.

Les propostes incloses en el projecte per molt interessants i innovadores que siguin no es faran realitat sense una gestió i governança que s'acomodi als objectius del projecte. El capítol dedicat a l'organització també és nou i busca noves fórmules per a la consecució dels objectius de l'urbanisme ecològic; per al canvi dels estils de vida ciutadana d'acord amb els reptes actuals, i per procurar els ingressos econòmics necessaris en cadascuna de les fases del projecte: planificació, construcció i ús.Salvador Rueda

Barcelona, ​​gener de 2012

Un urbanisme que impulsa un nou model urbà de referència, que no és altre que el de la ciutat mediterrània, compacta i complexa, adaptat per abordar els reptes de la sostenibilitat en l'era de la informació

EL URBANISMO ECOLÓGICO

Aquesta publicació resumeix els treballs realitzats per a la redacció del Pla del Sector de Llevant de Figueres en el marc del projecte CAT-MED (Change Mediterranan Metropolises Around Time).

El projecte consisteix en promoure un estudi per a l'ordenació urbanística i posterior construcció d'un barri pilot a Figueres, concebut segons criteris de sostenibilitat, pretenent a més generar una metodologia que servís de referència a altres operacions similars.

 

Autors:

Salvador Rueda

Rafael de Cáceres

Albert Cuchí

Lluís Brau

 

Títol original: "El Urbanismo Ecológico. Su aplicación en el diseño de un Ecobarrio en Figueres"

 Edita: BCNecologia (Agència d'Ecologia Urbana). Berta Cormenzana (Coordinació)

Primera edició: Gener de 2012

ISBN: 978-84-615-6947-2

Depòsit legal: B-5928-2012

 

 

 

A LA VENDA EN LA LLIBRERIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 

També por email a llibreria@diba.cat